تبلیغات
مهدی محمدی - قدرت

 

 

                      

 

                                              قدرت ، توانائی نفوذ در رفتار دیگران است.